Kalba:
EN ES RU LT
Valiuta:
Krepšelis yra tuščias

UAB „CHERRY SERVERS“

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 

Ši sutartis yra sudaryta tarp UAB „Cherry Servers“ (toliau – Cherry Servers) ir jūsų (toliau – Klientas) ir įsigalioja nuo tos dienos, kai patvirtindami šią sutartį paspaudžiate „Užsakyti dabar“ mygtuką Cherry Servers svetainėje, adresu www.balticservers.com (toliau – Svetainė), ją patvirtinate elektroniniu būdu arba ją pasirašote ir atsiunčiate elektroniniu paštu sales@balticservers.com (toliau – Įsigaliojimo diena).

 

Šalis” reiškia Cherry Servers ar Klientą atskirai, o „Šalys” reiškia jas abi kartu, nebent iš šios sutarties konteksto aiškiai suprantama kitaip.

 

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenys − informacija, Kliento pateikiama, apdorojama arba valdoma (laikoma, perduodama, dalinama ir pan.) naudojantis Paslaugų teikiamomis priemonėmis;

1.2. Galutinis vartotojas – Kliento klientai ar kiti su Klientu susiję asmenys, kurie naudojasi Paslaugomis, tačiau nėra sudarę Sutarties su Cherry Servers;

1.3. Incidentas – nenumatytas Paslaugų teikimo sutrikimas, Paslaugų kokybės pablogėjimas, arba įvykis, kuris gali sutrikdyti Paslaugų teikimą;

1.4. Konfidenciali informacija – informacija, susijusi su Paslaugų teikimu, kurią Klientas gauna iš Cherry Servers ar sužino Cherry Servers teikiant Paslaugas ir kuri nėra skelbiama viešai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, informaciją apie Cherry Servers Klientui taikomą kainodarą ir trečiuosius asmenis, kurie pasitelkiami Paslaugų teikimui;

1.5. Paslaugos – Kliento užsakytos ir Cherry Servers teikiamos paslaugos, suteikiančios Klientui galimybę Sutarties nustatytomis sąlygomis naudotis Paslaugų resursais;

1.6. Paslaugų lygio susitarimas - rašytinis susitarimas tarp Cherry Servers ir Kliento, kuris dokumentuoja suderintus Paslaugų lygius teikiamoms Paslaugoms bei su Paslaugų teikimu susijusių šalių atsakomybes;

1.7. Paslaugų savitarnos svetainė – Paslaugų valdymui skirta svetainė https://my.balticservers.com, kurioje Klientas gali administruoti ir valdyti Paslaugas ir jas sudarančias komponentes;

1.8. Profilaktiniai darbai – laikas, kai atliekama techninė Paslaugų priežiūra ir kurios metu galimi Paslaugų sutrikimai;

1.9. Rezervinės duomenų kopijos - Paslaugų ir (ar) jų Duomenų momentinės kopijos, skirtos Duomenų atstatymui po Paslaugų techninių ir programinių resursų griuvimo ar Duomenų sugadinimo;

1.10. Sutartis – ši sutartis, jos priedai ir pakeitimai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Paslaugų užsakymo formos (Užsakymas) ir Privatumo politika;

1.11. Užsakymas – Kliento kreipimasis į Cherry Servers dėl Paslaugų, t. y. Svetainėje elektroniniu būdu užpildyta ir patvirtinta arba užpildyta ir atsiųsta elektroniniu paštu Paslaugų užsakymo forma ir sąlygos.

 

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Cherry Servers įsipareigoja Klientui teikti užsakytas Paslaugas pagal šios Sutarties ir Užsakymo sąlygas ir tvarką, o Klientas įsipareigoja užsakytomis Paslaugomis naudotis sutartą terminą ir už jas apmokėti Sutartyje ir Užsakyme nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sutarties nuostatos taikomos visoms Cherry Servers teikiamoms Paslaugoms Klientui pagal sudarytus Užsakymus.

 

3. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

3.1. Cherry Servers įsipareigoja:

3.1.1. teikti Užsakyme numatytas Paslaugas Klientui;

3.1.2. pradėti Paslaugų teikimą Užsakyme nurodytu laiku;

3.1.3. užtikrinti kokybišką Paslaugų teikimą, atitinkantį konkrečiai Paslaugai keliamus įprastus techninius ir teisinius reikalavimus;

3.1.4. užtikrinti visas reikalingas programinės įrangos licencijas ir programinę įrangą, kurios buvo užsakytos Kliento ir yra būtinos Paslaugų funkcionavimo užtikrinimui ir palaikymui;

3.1.5. suteikti reikalingą būtiną techninę pagalbą. Dėl techninės pagalbos Klientas turi kreiptis elektroniniu paštu info@balticservers.com. Cherry Servers neteikia techninės pagalbos, susijusios su kitų paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis, programomis ir svetainėmis, jų naudojimu ar veikimu. Techninė pagalba teikiama išimtinai Klientui ir nėra teikiama Galutiniams vartotojams.

3.1.6. Paslaugų teikimo laikotarpiu konsultuoti Klientą Paslaugų naudojimosi, jų veikimo ir kitais klausimais, tiesiogiai susijusiais su Klientui teikiamomis Paslaugomis;

3.1.7. informuoti Klientą apie planuojamus Profilaktinius darbus, t. y. techninius darbus, programinius pakeitimus ir atnaujinimus, dėl kurių gali kilti teikiamų Paslaugų ar jų dalies sutrikimai;

3.1.8. dėti pastangas siekiant išvengti Incidentų bei užtikrinti nenutrūkstantį ir kokybišką Paslaugų teikimą Klientui.

3.2. Cherry Servers turi teisę sustabdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, taip pat kitais būtinais atvejais. Cherry Servers gali sustabdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą, kai, jos nuomone, tolimesnis Paslaugų teikimas nėra galimas ar gali būti ribojamas.

3.3. Cherry Servers be atskiro Kliento sutikimo turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis šios Sutarties vykdymui ir Paslaugų teikimui, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nuomotis techninę ir programinę įrangą iš trečiųjų asmenų, taip pat pavesti teikti dalį ar visas Paslaugas Klientui. Tretieji asmenys pasitelkiami tokia apimtimi, kokia atrodo reikalinga Cherry Servers. Visais atvejais Cherry Servers lieka atsakinga Klientui už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

3.4. Sužinojus arba gavus žinių apie neteisėtą Kliento veiklą arba apie tai, kad Kliento turima informacija yra neteisėtu būdų įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama, Cherry Servers turi teisę imtis visų ir bet kokių veiksmų, kurie užkirstų kelią tretiesiems asmenims pasiekti ir naudotis tokia informacija. Cherry Servers turi teisę atskleisti Kliento Duomenis asmenims ir institucijoms, tiriančioms Kliento padarytus pažeidimus arba įgyvendinančioms teismo ar kitų institucijų sprendimus. Informacija atskleidžiama tokia apimtimi, kokia yra būtina, siekiant nustatyti Kliento padarytus pažeidimus ar įgyvendinti teismo ar kitų institucijų sprendimus.

3.5. Cherry Servers pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį, įskaitant jos sąlygas, terminus ar kainodarą.

3.6. Cherry Servers turi teisę keisti tinklo ir sistemų konfigūracijas. Cherry Servers gali savo nuožiūra keisti ar modifikuoti Paslaugų savybes ir funkcijas, taip pat keisti ar modifikuoti bet kokią įrangą, įskaitant programinę įrangą, naudojamą teikiant Paslaugas, su sąlyga, kad tai nedaro reikšmingo neigiamo poveikio teikiamų Paslaugų kokybei.

3.7. Cherry Servers Paslaugų teikimui naudojami kompiuteriniai serveriai yra Lietuvoje, taip pat gali būti ir kitose valstybėse. Atitinkamai, vadovaujantis taikomais teisės aktais ir Privatumo politikos nuostatomis, Cherry Servers turi teisę rinkti, saugoti, naudoti, perduoti ir apdoroti Kliento asmens duomenis ta apimtimi, kuri reikalinga užtikrinti nenutrūkstantį Paslaugų teikimą.

3.8. Tam, kad užtikrintų nenutrūkstantį Paslaugų teikimą ir atsiskaitymą už Paslaugas, Cherry Servers turi teisę rinkti informaciją apie Klientą. Informacija apie Klientą yra renkama ir naudojama Privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Klientas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina, kad išreiškia sutikimą dėl Duomenų rinkimo, susipažino su Privatumo politika ir sutinka su jos sąlygomis.

3.9. Klientas įsipareigoja:

3.9.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui ir Paslaugų teikimui. Klientas įsipareigoja, esant Cherry Servers reikalavimui, pateikti dokumentus, patvirtinančius pateiktos informacijos tikrumą ir autentiškumą;

3.9.2. ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas elektroniniu paštu info@baticservers.com informuoti Cherry Servers apie Kliento duomenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Kliento asmens duomenų, pasikeitimus;

3.9.3. sudaryti tinkamas sąlygas Cherry Servers pašalinti Paslaugų sutrikimus, programinės įrangos gedimus, atnaujinti programinę įrangą, atlikti Profilaktinius darbus bei kitus būtinus veiksmus, siekiant užtikrinti tinkamą ir nenutrūkstantį Paslaugų teikimą;

3.9.4. mokėti už teikiamas Paslaugas šios Sutarties 6 skyriuje ir Užsakyme nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka;

3.9.5. atlyginti visus ir bet kokius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos Cherry Servers patyrė Klientui nevykdant, netinkamai vykdant ir (ar) pažeidžiant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

3.9.6. imtis visų būtinų priemonių, kad apsaugotų savo duomenis nuo praradimo ar neteisėto naudojimo ir neviešinti neskelbtinos ar konfidencialios informacijos. Skelbdamas informaciją, Klientas įsipareigoja vadovautis taikomais teisės aktais ir dėti visas pastangas, kad skelbiama informacija nepažeistų kitų asmenų teisių ar privatumo;

3.9.7. užtikrinti konfidencialios informacijos, kaip tai apibrėžta Sutarties 1.4. punkte, kurią Cherry Servers perdavė pati arba buvo Kliento sužinota ar gauta Cherry Servers teikiant Paslaugas, slaptumą;

3.9.8. laikytis kitų įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, Užsakyme ir (ar) Cherry Servers nustatytose tvarkose ir (ar) taisyklėse.

3.10. Klientas neturi teisės savarankiškai ir be išankstinio Cherry Servers sutikimo keisti ir (ar) modifikuoti Paslaugas ir (ar) jų parametrus, o jeigu tai padaro, Klientas yra atsakingas už visas ir bet kokias dėl tokių jo veiksmų kilusias pasekmes, įskaitant žalą ir nuostolius.

3.11. Klientas turi teisę suteikti prieigą trečiosioms šalims (pvz. Kliento programuotojai, IT inžinieriai ir pan.) naudotis Paslaugomis. Klientas privalo apie tai informuoti Cherry Servers ir nurodyti trečiuosius asmenis, kuriems suteikta tokia prieiga. Cherry Servers įsipareigoja teikti informaciją apie Paslaugas, registruoti užklausas ir Užsakymus, gautus iš Kliento nurodytų trečiųjų asmenų. Klientas yra atsakingas už trečiųjų šalių naudojimąsi Paslaugomis.

3.12. Klientas turi teisę perparduoti Paslaugas Galutiniams vartotojams. Paslaugų perpardavimas reglamentuojamas nuostatomis, kurios yra patalpintos šiuo adresu: https://www.balticservers.com/partnership.

 

4. PASLAUGŲ APIMTIS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

4.1. Paslaugų apimtį sudarančių komponenčių techninės charakteristikos:

 

Paslaugas gali sudaryti šios komponentės

Parametras

4.1.1.

Techniniai Paslaugų resursai:

4.1.1.1.

Tarnybinės stoties resursai

Procesorius (CPU)
Operatyvinė atmintis (RAM)
Kietųjų diskų (HDD/SSD) posistemė
Tinklo posistemė
Nuotolinio valdymo adapteris/prievadas

Grafikos apdorojimo korta(GPU)

4.1.2

Programiniai Paslaugų resursai:

4.1.2.1.

Windows licencija

4.1.2.2.

Serverio valdymo licencijos

4.1.2.3.

Open Source programinė įranga

4.1.3.

Ryšio Paslaugų resursai

4.1.3.1.

Interneto greitaveika

 

4.1.3.2.

Interneto srauto maksimalus dalinimo koeficientas

Lietuviško/tarptautinio srauto atskyrimas netaikomas

4.1.3.3.

Tiesioginė prieiga prie serverio administravimui (internetu)

Internetu jungiamasi prie nuotolinio valdymo adapterio prie Paslaugų savitarnos svetainėje nurodyto išorinio IP adreso

4.1.3.4.

IP adresas

 

4.1.3.5.

Persiunčiamų duomenų kiekis

Neribojamas

4.1.4.

Saugos užtikrinimo Paslaugų resursai

4.1.4.1.

Ugniasienė (Firewall)

Galioja užsakius papildomą Paslaugą (Ugniasienės įrangą)

4.1.4.2.

Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS)

 
     

4.2. Paslaugos gali apimti vieną, kelis ar visus Sutarties 4.1.1.1. punkte nustatytus techninius Paslaugų resursus ir parametrus, kuriuos Klientas pagal poreikį pasirenka ir komplektuoja. Paslaugų kaina priklauso nuo Kliento pasirinktos techniniai resursų ir parametrų komplektacijos.

4.3. Cherry Servers Paslaugų techninius resursus sumontuoja Cherry Servers duomenų centre ir prijungia prie interneto tinklo. Techniniuose resursuose Cherry Servers įdiegia nuotolinio serverio valdymo priemones, kurios leidžia Klientui diegti reikiamą programinę įrangą.

4.4. Į Paslaugų kainą yra įtrauktas mokestis už Paslaugų techninių resursų suvartotą elektros energiją ir aušinimą.

4.5. Visos programinės įrangos licencijos nėra įtrauktos į sutarties kainą ir yra mokamos atskirai, išskyrus open source programinę įrangą, kuri gali būti naudojama nemokamai. Cherry Servers diegia Sutartyje nurodytus programinius Paslaugų resursus už papildomą kainą, išskyrus jei Šalys raštu susitaria kitaip.

4.6. Klientui pageidaujant, pagal atskirą Šalių susitarimą ir Užsakymą, gali būti diegiamos papildomos komponentės (pvz. kietasis diskas, operatyvinė atmintis). Komponenčių užsakymą ir įdiegimą atlieka Cherry Servers specialistai.

4.7. Klientas, pagal atskirą Šalių susitarimą ir Užsakymą, gali užsakyti rezervinių duomenų kopijų sprendimą. Paslaugų programinių resursų ir Duomenų kopijas atlieka Cherry Servers, vadovaudamasi pagal iš anksto su Klientu suderintą grafiką, kuriame nustatomas saugomų kopijų kiekis, talpa, periodiškumas ir saugojimo tvarka. Už kopijų atlikimą ir Duomenų atstatymą yra atsakinga Cherry Servers. Tuo atveju, kai Klientas išnaudoja užsakytą rezervinio kopijavimo resursų talpą, Cherry Servers privalo apie tai informuoti Klientą. Į paslaugos kainą įskaičiuotas tik 1 (vienas) atstatymas iš rezervinės kopijos kartą metuose, jei Paslaugos duomenų sugadinimas įvyko dėl Užsakovo kaltės. Duomenų atstatymo sparta priklauso nuo Kliento Duomenų tipo, bylų kiekio ir dydžio. Vidutinė atstatymo sparta – 100 GB/val.

4.8. Nuotolinis serverio valdymas (IP KVM) gali būti pasiekiamas adresu, kuris pateikiamas Paslaugų savitarnos svetainėje. Šis adresas kinta ir nėra statinis Kliento IP adresas.

 

5. PASLAUGŲ STEBĖSENA, PRIEŽIŪRA IR PROFILAKTIKOS DARBAI

5.1. Paslaugų stebėsenos parametrai ir periodiškumas:

Parametrai

Periodiškumas

Techniniai Paslaugų resursai:

 

Procesorių apkrovimas

Kas 5 min.

Disko vietos talpa/išnaudojimas (naudojama/laisva ir pan.)

Kas 5 min.

Disko apkrova

Kas 5 min.

Operatyvinės atminties (RAM) apkrova/išnaudojimas

Kas 5 min.

Ryšio Paslaugų resursai:

 

Ryšio Paslaugų resursų pasiekiamumas

Kas 5 min.

Tinklo pralaidumo išnaudojimas

Kas 5 min.

5.2. Cherry Servers Klientui suteikia interneto naršyklės pagrindu veikiančią stebėjimo prieigą (prieiga prie Paslaugų stebėsenos sistemos), kurioje atkuriamas stebimų parametrų atitikimas leistinoms vertėms, pateikiamos parametrų būklės ataskaitos už periodus grafiniame pavidale (grafikas laiko skalėje).

5.3. Paslaugų programinių resursų ir juos sudarančių komponenčių, išskyrus operacinę sistemą, techninę priežiūrą atlieka Cherry Servers. Kitos programinės įrangos techninę priežiūrą atlieka Kliento paskirti asmenys ir (ar) Kliento nurodytos trečiosios šalys. Cherry Servers teikia tik Linux programinės įrangos administracines paslaugas už papildomą mokestį. Cherry Servers Windows programinės įrangos priežiūros neteikia.

5.4. Siekiant užtikrinti Paslaugų kokybę ir pasiekiamumą bei infrastruktūros patikimumą, stabilumą bei duomenų vientisumą, Cherry Servers atlieka Paslaugų techninių bei programinių resursų priežiūrą, atnaujinimo, Paslaugų tvarkymo ir keitimo darbus Cherry Servers nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Apie profilaktinius darbus ir Paslaugų techninių, programinių, ryšio, saugos užtikrinimo resursų atnaujinimą Cherry Servers informuoja Klientą ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki numatomų darbų pradžios.

5.5. Cherry Servers įsipareigojimai dėl Paslaugų lygio bei kitos su Paslaugų teikimu susijusios Šalių atsakomybės yra reglamentuojamos Paslaugų lygio susitarimo nuostatomis.

 

6. ATSISKAITYMO TVARKA

6.1. Klientas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas mokėti Užsakyme nurodytą Paslaugų kainą. Periodiniai mokėjimai Cherry Servers už Paslaugas, kaip nustatyta Užsakyme, turi būti atliekami iš anksto mėnesinės, ketvirtinės, pusmetinės, metinės arba dvimetinės PVM sąskaitos-faktūros pagrindu, kuri turi būti apmokėta iki pirmos Paslaugų teikimo dienos. Vienkartiniai ir naudojimo mokesčiai apmokami PVM sąskaitos-faktūros pagrindu už faktiškai suteiktas paslaugas, kaip nustatyta Užsakyme.

6.2. Klientas įsipareigoja PVM sąskaitas-faktūras apmokėti elektroniniu pavedimu, kreditine kortele, PayPal ar kitu mokėjimo būdu, kuriam pritarė Cherry Servers, tačiau Cherry Servers turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai atmesti arba nutraukti mokėjimus, atliekamus Kliento kredito kortelėmis.

6.3. Klientas turi apmokėti visus PVM sąskaitoje-faktūroje įtrauktus mokėjimus, įskaitant mokėjimus susijusius su Paslaugų naudojimu, netinkamu naudojimu, piktnaudžiavimu ar Paslaugų pažeidimais, kai trečiosios šalys naudojasi Paslaugomis per Kliento paskyrą, nepaisant to, ar tokia neleistina prieiga yra siejama su Kliento nesėkme užtikrinti paskyros saugumą, ar nesėkme apsaugoti prisijungimo duomenis.

6.4. Cherry Servers turi teisę keisti Paslaugų įkainius. Klientams, kurie sudarė tiesiogines sutartis, apie Paslaugų įkainių pasikeitimą informuojama asmeniškai elektroniniu paštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki planuojamų įkainių pasikeitimo.

6.5. Jei Užsakyme ar Svetainėje patalpintame taikomų įkainių/tarifų sąraše nenustatyta kitaip, PVM sąskaitos-faktūros už visus taikomus Europos Sąjungos nacionalinės, valstybinės ar vietos pridėtinės vertės mokesčius, kitus naudojimo, pardavimų, komercinius, pajamų mokesčius, mokesčius už licencijas ar kitus mokesčius bus išrašytos Klientui, nepriklausomai nuo to, ar tokie mokesčiai turėtų būti mokami Cherry Servers naudai ar Cherry Servers juos turėtų mokėti trečiųjų šalių naudai. Klientas įsipareigoja apmokėti visus mokėtinus mokesčius, kylančius iš įsipareigojimų Cherry Servers. Jei Kliento teigimu, jis neturi mokėti vieno ar kito mokesčio, jis turi pateikti Cherry Servers atleidimo nuo tokio mokesčio mokėjimo pažymos kopiją. Atitinkamai, jei Cherry Servers nerenka vieno ar kelių mokesčių, remiantis Kliento pateikta pažyma, o mokesčių institucijos siekia surinkti tokį mokestį, tuomet, nepaisant to, kad Cherry Servers anksčiau pripažino tokią pažymą, Klientas privalo atlyginti visas išlaidas, kurias Cherry Servers patyrė nagrinėdama mokesčių institucijos prašymą, įskaitant mokesčius, palūkanas, baudas ir kitas pagrįstas išlaidas, atsirandančias tokiame procese. Klientas privalo nedelsiant informuoti Cherry Servers, jei Kliento mokestinis statusas pasikeičia bei pateikti visus tai pagrindžiančius dokumentus.

6.6. Bet kokia pretenzija ar prašymas dėl atsiskaitymo ar mokėtinos sumos koregavimo privalo būti pateikiamas raštu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Kiekvienas toks prašymas turi būti lydimas papildomų dokumentų ar įrodymų. Šalys įsipareigoja sąžiningai derėtis ir dėti reikiamas pastangas, siekiant abipusio susitarimo. Jeigu Kliento prašymas patenkinamas, permokėta suma turi būti grąžinta į Kliento sąskaitą arba įskaitoma kaip kreditas į kitą PVM sąskaitą-faktūrą. Pretenzijos ar prašymai, pateikti praleidus nustatytą terminą, yra nenagrinėjami.

6.7. Jeigu Klientas neapmoka PVM sąskaitos-faktūros šioje Sutartyje ir Užsakyme numatytomis sąlygomis ir terminais, Cherry Servers turi teisę nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą. Paslaugų teikimas atnaujinamas po to, kai gaunamas apmokėjimas už Paslaugas.

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Klientas turi užtikrinti, kad jis pats ir (ar) Galutiniai vartotojai Paslaugas naudos tik teisėtais būdais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, užtikrinti, kad Paslaugos nebus naudojamos vykdant nusikalstamo pobūdžio veiklą, pažeidžiant galiojančius teisės aktus, siekiant išvengti bet kokių mokėjimų už Paslaugas, keliant grėsmę Paslaugų teikimui, naudojamai programinei įrangai, Cherry Servers, Cherry Servers klientams, paslaugų teikėjams ir (ar) trečiosioms šalims. Taip pat užtikrinti, kad Paslaugos bus naudojamos sąžiningai, nepiktnaudžiaujant bei laikantis visų Cherry Servers patvirtintų tvarkų, paslaugų teikimo politikų ir ar kitų taisyklių rinkinių, kurie yra patalpinti Svetainėje ar prieinami Klientui kitu būdu. Pažymėtina, kad konkretūs veiksmai, kurie draudžiami pagal šią Sutartį apima nepageidaujamos komercinės informacijos, pornografijos ar bet kokios nepilnamečiams asmenims žalingos informacijos, ar įžeidžiančio turinio informacijos sklaidą. Cherry Servers turi teisę nutraukti ar sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu (a) Klientas ar Kliento Galutiniai vartotojai Paslaugas naudoja neleistinais būdais, kaip nurodyta anksčiau šiame punkte; (b) Kliento tinklas ar serveris teikiamas Cherry Servers dėl tinklo atakų (DDOS) (daugiau informacijos: https://www.balticservers.com/en/spam-ddos-policy) ar dėl kitų tinklo atakų, trukdo teikti Paslaugas kitiems klientams.

7.2. Jei Kliento ar Kliento Galutinių vartotojų veiksmai sukėlė Cherry Servers serverių arba IP adreso pažeidimus, Klientas įsipareigoja sumokėti Cherry Servers 10 (dešimt) eurų administracinį mokestį ir padengti visas išlaidas, patirtas Cherry Servers siekiant pašalinti tinklo ribojimus ir apsaugoti Cherry Servers IP adresus bei naudojamus serverius. Taikomas valandinis Cherry Servers darbuotojų darbo įkainis yra 30 (trisdešimt) eurų.

7.3. Klientas visais atvejais ir apimtimi atsako už serveryje talpinamos ar laikomos informacijos turinį ir privalo atlyginti žalą, kuri atsiranda dėl neteisėtos informacijos patalpinimo ir (ar) laikymo, nepriklausomai nuo Kliento kaltės. Klientas įsipareigoja nepažeisti ir gerbti trečiųjų šalių teises, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, asmenines ir intelektinės nuosavybės teises, tokias kaip autorių, patentų ar prekės ženklo savininkų teises, ir atlyginti nukentėjusiai šaliai visus dėl tokio pažeidimo atsiradusius nuostolius. Klientas taip pat privalo atlyginti Cherry Servers patirtus nuostolius dėl šiame punkte padaryto pažeidimo.

7.4. Klientas visais atvejais privalo atlyginti Cherry Servers ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą, jeigu žalos atsiradimą sąlygojo Kliento, Kliento darbuotojų ir pasitelktų asmenų, Galutinių vartotojų tyčia arba didelis neatsargumas, taikomų teisės aktų nesilaikymas, šios Sutarties ir (ar) kitų Cherry Servers nustatytų tvarkų ar taisyklių nesilaikymas.

7.5. Cherry Servers neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą proporcingai ta dalimi, kuria ji negalėjo savo įsipareigojimų įvykdyti dėl Kliento ar trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo. Cherry Servers neatsako už Kliento žalą ar nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl neteisėtų trečiųjų asmenų, Kliento atstovų ar Galutinių vartotojų veiksmų. Cherry Servers neatsako už žalą ar nuostolius, kilusius dėl Duomenų praradimo, taip pat kilusius dėl virusų, sabotažo, bet kokių tinklo ar kompiuterinių atakų, taip pat kilusius dėl Kliento įrangos ar naudojamų programų nesuderinamumo. Cherry Servers įsipareigojimai dėl Paslaugų lygio bei kitos su Paslaugų teikimu susijusios Šalių atsakomybės yra reglamentuojamos Paslaugų lygio susitarimo nuostatomis, kurios yra patalpintos šiuo adresu: https://www.balticservers.com/en/service-level-agreement.

7.6. Cherry Servers atsakomybė ribojama tik tiesioginių nuostolių atlyginimu. Cherry Servers neatsako už netiesioginius Kliento nuostolius, atsiradusius dėl Paslaugos teikimo (įskaitant, tačiau neapsiribojant, neįvykę sandoriai su trečiąja šalimi, veiklos nuostoliai, negautas pelnas ir t. t.).

7.7. Cherry Servers grąžina Klientui tik tą sumokėtos Paslaugų kainos dalį, kuri proporcingą nesuteiktų Paslaugų apimčiai. Kitos Kliento sumokėtos sumos nėra grąžinamos. Visais atvejais Cherry Servers atsakomybė yra ribojama ir negali būti didesnė nei Kliento Cherry Servers sumokėta suma už Paslaugas, dėl kurių kilo atsakomybė.

7.8. Šalys atsako už savo įsipareigojimų visišką ar dalinį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, atsižvelgiant į šioje Sutartyje nustatytas išimtis ir apribojimus.

7.9. Šalis neatsako už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, stichines nelaimes, gaisrus, sprogimus, streikus, valdžios ar valdymo institucijų veiksmus, kompiuterių virusus, tinklo atakas (DDOS) ir kitas force majeure aplinkybes.

7.10. Cherry Servers neteikia jokių garantijų dėl Paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, neatsižvelgiant ar jos aiškiai išreikštos ar numanomos, įskaitant, tačiau neapsiribojant, tinkamumo konkrečiam tikslui ir (ar) nematomų defektų nebuvimo garantijas, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai nurodytas garantijas.

 

8. VIENINGA SUTARTIS

8.1. Ši Sutartis sudaro išsamų Šalių susitarimą dėl Sutarties turinio ir apima ankstesnes Šalių derybas, ji nutraukia visus ankstesnius Šalių susitarimus dėl Sutarties turinio. Esant Sutarties sudėtinių dalių (t. y. Užsakymo, Privatumo politikos, kitos Cherry Servers tvarkos ir taisyklės) nuostatų neatitikimui, nuostatos pirmenybės tvarka (iš eilės) turi būti taikomos tokia tvarka: (a) Užsakymas, Sutarties pakeitimai ir priedai; (b) Sutartis; (c) Privatumo Politika ir kitos Cherry Servers tvarkos ar taisyklės.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Įsigaliojimo dienos ir galioja iki visiško Užsakymo įvykdymo arba Sutarties nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

9.2. Cherry Servers turi teisę savo iniciatyva nutraukti Sutartį ir Paslaugų teikimą nepasibaigus Užsakymo vykdymo laikotarpiui apie tai elektroniniu paštu pranešus Klientui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju, Klientas netenka teisės reikšti jokių nusiskundimų ar pretenzijų dėl Sutarties nutraukimo.

9.3. Cherry Servers turi teisę vienašališkai, savo iniciatyva nutraukti Sutartį ir Paslaugų teikimą tą pačią dieną, jei (a) Klientas per nustatytą terminą neapmoka PVM sąskaitų-faktūrų ; arba (b) Kliento veiksmai ar neveikimas iš esmės apsunkina Sutarties vykdymą ar daro jį neįmanomu, arba jei Paslaugos naudojamos neleistinais būdais, pvz., kaip tai numatyta Sutarties 7.1 ir 7.2 punktuose; arba (c) Cherry Servers negali teikti Sutartyje numatytų Paslaugų dėl nuo Cherry Servers nepriklausančių aplinkybių. Nepaisant Sutarties nutraukimo, Klientas turi pilnai atsiskaityti su Cherry Servers už faktiškai suteiktas Paslaugas ir apmokėti visus su Paslaugų teikimu susijusius mokesčius.

9.4. Bet kuri Šalis gali vienašališkai, savo iniciatyva nutraukti Sutartį ir Paslaugų teikimą tą pačią dieną, jei kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir per 48 valandas nuo kitos Šalies rašytinio pranešimo apie tokį pažeidimą jo neištaiso. Nepaisant Sutarties nutraukimo, Klientas turi pilnai atsiskaityti su Cherry Servers už faktiškai suteiktas Paslaugas ir apmokėti visus su Paslaugų teikimu susijusius mokesčius.

9.5. Klientas gali nutraukti šią Sutartį ir Užsakymą be netesybų tuo atveju, jei atsižvelgiant į Sutarties terminą, jis yra visiškai apmokėjęs ne mažiau kaip pusę mokėtinų periodinių mokėjimų už Paslaugas ir yra visiškai atsiskaitęs už visus su Užsakymo vykdymu susijusius vienkartinius mokesčius.

9.6. Nutraukus Sutartį ar bet kurį Užsakymą, Cherry Servers nebeturi jokios pareigos toliau teikti Paslaugas Klientui. Tačiau Šalys gali raštu susitarti, kad po Sutarties nutraukimo, Sutartis lieka galioti ir yra taikoma vykdomam Užsakymui iki jo pilno įvykdymo. Tokiu atveju, Klientas įsipareigoja ir toliau mokėti visus mokėtinus mokesčius, įskaitant periodinius ir vienkartinius mokesčius, susijusius su vykdomu Užsakymu.

9.7. Klientas yra pats atsakingas už savo Duomenų perkėlimą ir saugojimą iki Sutarties galiojimo pabaigos. Cherry Servers nesaugo ir neperkelia Kliento Duomenų į naujai naudojamą Kliento serverį, jei toks serveris yra teikiamas ne Cherry Servers.

9.8. Cherry Servers ištrina Paslaugos Duomenis per 2 (dvi) kalendorines dienas po Sutarties termino pabaigos. Iš rezervinių kopijų ir be jokios galimybės atstatyti Duomenys ištrinami per 5 (penkias) kalendorines dienas arba anksčiau, jei to pareikalauja Klientas.

9.9. Kliento įsipareigojimai dėl apmokėjimo už suteiktas Paslaugas išlieka ir po Sutarties ar bet kurio Užsakymo nutraukimo.

 

10. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ NAGRINĖJIMAS

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bet kuriems ginčams, kylantiems iš Sutarties, ar nesutarimams, susijusiems su ja, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

10.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus – ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

 

11. KONTAKTINIAI DUOMENYS

11.1. Atsižvelgdamas į klausimo pobūdį, Klientas kreipiasi į Cherry Servers žemiau nurodytais kontaktais:

 

Dėl Paslaugų techninių klausimų

Dėl Paslaugų administracinių klausimų

Pavadinimas

UAB „Cherry Servers“

UAB „Cherry Servers“

Skyrius

Aptarnavimo skyrius

Buhalterijos skyrius

Telefonas

+37041503503

+37041503503

El. pašto adresas

info@balticservers.com

billing@balticservers.com

 

12. PRANEŠIMAI

12.1. Bet kuris pagal šią Sutartį teikiamas pranešimas ir kitas susirašinėjimas turi būti vykdomas raštu ir siunčiamas Šalių nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pranešimai Klientui siunčiami Užsakyme nurodytu elektroniniu paštu, o pranešimai adresuoti Cherry Servers turi būti siunčiami elektroniniu paštu info@balticservers.com arba adresu Tilžės g. 74, LT-76140, Šiauliai, Lietuvos Respublika. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti kitą Šalį apie bet kokį kontaktinių duomenų pasikeitimą.

12.2. Pranešimai ir kitas susirašinėjimas laikomi tinkamai gautais tikrojo gavimo dieną, jei siunčiama apmokėtu registruotu paštu (gaunamas raštiškas gavimo patvirtinimas) arba tą dieną, kai siuntėjas gauna sistemos patvirtinimą, kad elektroninis laiškas buvo išsiųstas (t. y. gaunamas automatinis elektroninio laiško išsiuntimo patvirtinimas).

 

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Šalys patvirtina, kad vykdydamos Sutartį maksimaliai bendradarbiaus siekiant visapusiškai ir tinkamai įgyvendinti Sutarties tikslus ir įsipareigojimus.

13.2. Nė viena šios Sutarties Šalis negali perduoti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiai šaliai be raštiško kitos Šalies sutikimo. Tai neriboja Cherry Servers perduoti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį savo grupės ar su ja susijusioms įmonėms.

13.3. Visi šios Sutarties priedai, jeigu būtų sudaryti, yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Jeigu bet kuriuo metu bet kuri šios Sutarties nuostata būtų pripažinta arba taptų bet kokiu atžvilgiu neteisėta ar neįgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, tai neturi įtakos bet kurių kitų šios Sutarties nuostatų teisėtumui, galiojimui ar įgyvendinamumui. Jeigu tam tikrais atvejais bet kuri šios Sutarties nuostata būtų pripažinta arba taptų bet kokiu atžvilgiu neteisėta ar neįgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ši nuostata turi būti nedelsiant pakeista nauja, galiojančia ir įgyvendinama nuostata, kuri savo prasme ir turiniu būtų kaip įmanoma artimesnė negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai.

 

 
friendly support rokas

Tavo IT komanda
Tapkite partneriu - tai pelninga!
Išbandykite mūsų paslaugas nemokamai
Užsakyti!

Rokas K.
IT KONSULTANTAS
NUO 2012

 

     

© 2001-2016 UAB CHERRY SERVERS, įmonės kodas 145747029. LR Juridinių asmenų registras, tvarkytojas VĮ „Registrų centras“.
 
Kraunasi, prašome palaukti...
Prekė įtraukta į krepšelį Tęsti produktų paiešką Pirkti dabar